Available courses

ความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของพฤติกรรมพุทธิพิสัย   การวิเคราะห์พฤติกรรมพุทธิพิสัย  หลักการ และวิธีการสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมพุทธิพิสัย  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดพฤติกรรมพุทธิพิสัย การกำหนดเกณฑ์และการแปลความหมายคะแนน


คำอธิบายรายวิชา

พัฒนาการของเทคโนโลยีการถ่ายภาพนิ่ง  วัสดุอุปกรณ์และวิธีการใช้เพื่อการถ่ายภาพ

หลักการทำงานของกล้องดิจิทัลและกล้องฟิล์ม  การจัดองค์ประกอบภาพ   การจัดแสง  และฉาก

การสื่อความหมายด้วยภาพ  ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพนิ่ง ภาพสีและขาวดำ